სტრატეგია

ახალი და იაფი ენერგორესურსების მოზიდვა;

რეგიონალურ ენერგოკომპანიებთან თანამშრომლობა მოწოდების იაფი და საიმედო წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით;

ნავთობისა და გაზის ტრანზიტით მიღებული შემოსავლების ეფექტური მართვა ენერგორესურსებზე საბაზრო ფასის ცვალებადობით გამოწვეული რისკების მინიმუმამდე დაყვანისა და ბუნებრივი გაზის სტაბილური მოწოდების უზრუნველყოფის მიზნით;

ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირება შიდა ქსელის განვითარება ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ქსელის განახლებისა და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით;

ენერგოპროექტებში ინვესტიციების მოზიდვით ბიზნესის დივერსიფიკაცია ქვეყნის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მიზნით.

საქართველოს ბუნებრივი გაზის სატრანსპორტო ქსელის განვითარების ათწლიანი  გეგმა 2018-2027 

 

საქართველოს ბუნებრივი გაზის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ათწლიანი  გეგმა 2017-2026

 

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 2017-2026 (ბუნებრივი გაზის ნაწილი)