პროექტები

ახალი მაგისტრალური გაზსადენების დაპროექტება და მშენებლობა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ახალი პროექტები კორპორაციის საინჟინრო-ტექნიკური  უზრუნველყოფის დეპარტამენტში მზადდება, ხოლო მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტი პროექტების შესაბამისი სტანდარტებით შესრულებაზე ზედამხედველობას   ახორციელებს.