გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მეორე ბლოკის მშენებლობას საფუძვლის ჩაყრა

26 ოქტომბერი, 2016