საქმიანობა

კორპორაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია  ბუნებრივი გაზის იმპორტი  და მაგისტრალური მილსადენების სისტემის გამოყენებით ნავთობისა  და გაზის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;  ასევე, ახალი მაგისტრალური გაზსადენების და ნავთობსადენების დაპროექტება და მშენებლობა; სათანადო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება და ოპერირება.