გარემო

გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული რისკების გაცნობიერება, გაკონტროლება და მათზე ადეკვატური რეაგირება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის ნაწილია.